คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

with another party

กรณีชนกับพาหนะทางบก

จำนวนวงเงินคุ้มครอง: ตามทุนประกัน

บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และสิ่งที่ติดอยู่กับตัวรถยนต์ ซึ่งไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ โดยมีจํานวนเงินคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 บาท (รถจักรยานยนต์ 5,000 บาท)

Self accident

การชนแบบไม่มีคู่กรณี

จำนวนวงเงินคุ้มครอง: ตามทุนประกัน

บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นเหมือนกรณีชนกับยานพาหนะทางบก แต่เจ้าของรถยนต์จะต้องเสียค่า Excess ตามความเสียหายนั้น แล้วแต่จะตกลงกัน ส่วนมากจะอยู่ที่จุดละ 1,000 บาท

fire damage

กรณีรถยนต์ไฟไหม้ หรือสูญหาย (ถูกโจรกรรม)

จำนวนวงเงินคุ้มครอง: ตามทุนประกัน

บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง และสิ่งที่ติดอยู่กับตัวรถยนต์ที่ถูกไฟไหม้ (ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวรถยนต์เอง หรือไหม้ด้วยสาเหตุอื่นๆ) หรือสูญหายไป (ซึ่งเป็นผลมาจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ เป็นต้น)

 natural disaster

รถยนต์เสียหายจากภัยธรรมชาติ

จำนวนวงเงินคุ้มครอง: ตามทุนประกัน

บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ตามมาตรฐานที่ติดตั้งมากับรถยนต์โดยโรงงานประกอบรถยนต์หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ และอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มขึ้นและผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว ซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว และภัยจากลูกเห็บ

ปรึกษาพร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพียงฝากข้อมูลของคุณด้านล่าง