นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พ็อกเก็ต โดยบริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักดีถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและความรับผิดชอบของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บทนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 26 พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการแก้ไขเป็นคราวๆ กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับอื่น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน

“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายลำดับรอง ประกาศ หรือคู่มือที่อาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการตราขึ้น และตามที่มีการแก้ไขเป็นครั้งคราว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีผลบังคับใช้และออกโดยหน่วยงานกำกับอื่นในประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล

โดยทั่วไปบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลายประเภทเท่าที่จำเป็นในการดำเนินการต่างๆ ตามแต่ละวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผลอาจมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ดังนี้

2.1 ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง

2.2 ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์

2.3 ข้อมูลทางการเงิน เช่น เลขสมุดบัญชีเงินฝาก เลขบัตรเครดิต เลขบัตรเดบิต ประวัติบัตรเครดิต

2.4 ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น รายการการชำระเงิน การขอใช้บริการ

2.5 ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP address MAC address Cookie ID

2.6 ข้อมูลทรัพย์สิน เช่น หมายเลขทะเบียนรถยนต์

2.7 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำสัญญาประกันภัยของท่าน เช่น ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

2.8 ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์

2.9 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เช่น ประวัติสุขภาพ

2.10 ข้อมูลอื่นๆ เช่น เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุข้างต้น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม และประมวลผลเพื่อการพิจารณารับประกันภัย การเข้าทำสัญญาประกันภัย การปฏิบัติตามสัญญาประกันภัยและให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และการจัดให้มีประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการให้ความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัย หรือเพื่อการดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งหากท่านไม่ยินยอม หรือ ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการเข้าทำสัญญา ปฏิบัติตามสัญญา หรือ ดำเนินการที่จำเป็นตามกฎหมายได้

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ หรือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) บริษัทจะดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพิ่มเติมตามที่กำหนดพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหากจำเป็น บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเพิ่มเติม

ในกรณีที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับท่านให้แก่เรา เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในครอบครัว ผู้ชำระเงินตามกรมธรรม์ นายจ้าง หรือผู้รับประโยชน์ ท่านตกลงว่าก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกให้แก่บริษัทท่านได้ดำเนินการที่จำเป็นเพื่อแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้

บริษัทต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าว ท่านตกลงว่าท่านจะให้ความช่วยเหลือบริษัทในการดำเนินการขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่บริษัทโดยตรง หรือให้ผ่านบริษัท หรือมีอยู่กับบริษัททั้งที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านช่องทางดิจิทัล สาขา เว็บไซต์ Call Center ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือช่องทางอื่นใด

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับหรือเข้าถึงได้จากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น หน่วยงานของรัฐ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการทางการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทข้อมูลเครดิต และผู้ให้บริการข้อมูล เป็นต้น ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นจะกระทำตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และหากจำเป็น บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน ตามที่กฎหมายกำหนด

4. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ รวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ตามแต่ละกรณี ซึ่งรวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

4.1 นำเสนอจัดหาและทำการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/ บริการของบริษัท รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท (“บริษัทในเครือของเรา”) หรือคู่ค้าทางธุรกิจของเรา (ดู “การตลาดทางตรง” ด้านล่าง) และการบริหาร การสนับสนุน บำรุงรักษา จัดการและดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/ บริการดังกล่าวรวมถึงนโยบายและการจัดการบัญชีผ่านทางโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตของท่าน

4.2 การประมวลผลและการพิจารณาคำขอเอาประกันภัย คำขอการเคลมประกันและการให้บริการประกันภัยอย่างต่อเนื่อง

4.3 การประมวลผลคำขอสำหรับการขอรับชำระเงินและการอนุมัติการตัดบัญชีโดยตรงรวมถึงการประเมินความต้องการทางการเงินของท่าน

4.4 การจัดการ การตรวจสอบและการวิเคราะห์ การเรียกร้องค่าสินไหม การดำเนินการและ/ หรือการดำเนินการใดๆ ที่ทำโดยท่านหรือโดยคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามท่านหรือโดยประการอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับท่าน และเพื่อใช้สิทธิของบริษัทตามที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในถ้อยคำในกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์ในการรับช่วงสิทธิ

4.5 การรวบรวมสถิติหรือเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ทางการบัญชี

4.6 การดำเนินการตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลของกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติในประเทศหรือต่างประเทศที่มีผลผูกพันกับบริษัท บริษัทแม่และบริษัทในเครือ (“Liberty Mutual Group of Companies”)

4.7 การปฏิบัติตามคำขอหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายของศาลและหน่วยงานกำกับดูแลซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดแต่เพียงสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หน่วยงานของรัฐและองค์กร หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่มีผลผูกพันกลุ่มบริษัท Liberty Mutual

4.8 การอนุญาตให้ผู้รับโอนสิทธิของบริษัท (ไม่ว่าจะได้รับโอนไปแล้วหรือที่จะเสนอให้มีการรับโอนสิทธิ) เพื่อประเมินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะได้มีการมอบหมาย

4.9 ดำเนินการตรวจสอบตัวตนและ/ หรือวิเคราะห์ตรวจสอบเครดิตและ/ หรือการติดตามหนี้

4.10 ดำเนินการตรวจสอบอ้างอิงทางการแพทย์หรือสุขภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง

4.11 สำหรับการจัดการเกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการดำเนินธุรกิจ

4.12 การรักษาความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา

4.13 การตรวจจับและสอบสวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายรวมถึงการฉ้อโกง การฟอกเงินหรือการสนับสนุนเงินทุนแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าการตรวจจับและสอบสวนนั้น จะเกี่ยวข้องกับการสมัครหรือกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทหรือไม่

4.14 ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายกฎระเบียบและธรรมาภิบาลอื่นๆ รวมถึงการตอบสนองต่อคำร้องขอจากหน่วยงานของรัฐ และรัฐบาล (รวมถึงหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลที่อยู่นอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่) หรือเพื่อช่วยในการบังคับใช้กฎหมายการสืบสวนโดยตำรวจหรือรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ในประเทศไทยหรือที่อื่น

4.15 เพื่อการติดตามและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานของบริษัท และกลุ่มบริษัทในเครือ Liberty Mutual Group

4.16 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ ที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อดำเนินการสำรวจประกันภัย การวิจัยและการวิเคราะห์ รวมถึงการวิเคราะห์ฐานลูกค้าของเราและบุคคลอื่น ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจะวิเคราะห์พฤติกรรมความชอบและความสนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงบริการของเรา วิเคราะห์แนวโน้มการใช้งาน รับทราบความสนใจของผู้ใช้ของเรา เพื่อวางแผนและดำเนินธุรกรรมทางธุรกิจ (รวมถึงการร่วมทุนและการขายธุรกิจ) และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

4.17 การก่อให้เกิด การใช้สิทธิหรือปกป้องสิทธิตามกฎหมายของสมาชิกของกลุ่มบริษัท Liberty Mutual

4.18 ช่วยเหลือสถาบันการเงินที่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับท่านและ/ หรือผลิตภัณฑ์/ บริการที่ท่านมีกับ บริษัท รวมถึงช่วยให้ผู้รับมอบหมาย/ ผู้รับจำนอง (ไม่ว่าจะได้มีการมอบหมายไปแล้วหรือที่จะเสนอให้มีการมอบหมาย) สามารถประเมินธุรกรรมที่ท่านมีกับบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย/ การจำนองดังกล่าว

4.19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ให้บริการที่บริษัทว่าจ้างเพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้นไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการภายในบริษัท หรือที่อาจเกี่ยวข้องกับท่านโดยตรง

4.20 การให้บริการแก่บุคคลภายนอกและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4.21 วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อใดข้อหนึ่งดังระบุมาข้างต้น

4.22 วัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ได้ระบุอยู่ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ซึ่งหากบริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการใดๆ ตามที่พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด และในกรณีที่จำเป็น บริษัทอาจดำเนินการขอความยินยอมจากท่านเป็นการเพิ่มเติม

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่บริษัทและแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดทราบว่าหากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ครบถ้วนและถูกต้องแก่บริษัทตามที่จำเป็น อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของบริษัทต่อท่าน

5. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดทางตรง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทรวบรวมหรือเก็บไว้ อาจถูกใช้โดยบริษัท และ/ หรือกลุ่มบริษัทในเครือ Liberty Mutual เพื่อให้บริการสื่อทางการตลาดและดำเนินกิจกรรมการตลาดทางตรง รวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงการส่งเสริมการตลาดหรือการขายของบริษัท กลุ่มบริษัท Liberty Mutual หรือการประกันภัยแบรนด์ร่วมหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือการลงทุนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยและ / หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการของบริษัท กลุ่มบริษัท Liberty Mutual และ / หรือผู้ให้บริการทางการเงินอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ชื่อของท่าน รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ (portfolio) รูปแบบธุรกรรมและพฤติกรรม ข้อมูลทางด้านการเงินและข้อมูลประชากรที่บริษัทจัดขึ้นเป็นครั้งคราว สำหรับการตลาดทางตรงและการทำตลาดทางตรง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้รางวัล การให้สิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่บริษัท บริษัทในเครือของเรา กลุ่มบริษัท Liberty Mutual พันธมิตรร่วมสร้างแบรนด์ของเราและพันธมิตรทางธุรกิจของเราอาจนำเสนอในการดำเนินการดังกล่าวนี้ บริษัทจะดำเนินการขอความยินยอมของท่านในขอบเขตที่จำเป็น ตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านให้ความยินยอมแก่บริษัทแล้ว และภายหลังท่านไม่ต้องการที่จะรับการสื่อสารทางการตลาดดังกล่าว ท่านสามารถเลือกที่จะถอนความยินยอมในการจัดเก็บ รวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดทางตรงโดยดำเนินการตามช่องทางที่บริษัทกำหนด

ในกรณีที่ท่านไม่ได้ถอนความยินยอม บริษัทยังคงจัดเก็บ รวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีอยู่กับทางบริษัทต่อไป เพื่อเป็นการบ่งชี้ว่าไม่มีการขอถอนการจัดเก็บ รวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดนี้

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ข้างต้น บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลอื่นๆ และบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจอยู่ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงบุคคลดังต่อไปนี้

6.1 กลุ่มบริษัท Liberty Mutual ของเรา: บริษัทในเครือ Liberty Mutual อื่น ๆ อาจเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเราได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างน้อยหนึ่งข้อ

6.2 กลุ่มบริษัท Liberty Mutual ของเราหรือบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกันภัยหรือการประกันภัยต่อหรือคนกลางประกันภัย

6.3 ผู้ให้บริการของเรา: ผู้ให้บริการภายนอก เช่น ตัวแทน ผู้รับจ้าง บริษัทหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ให้บริการด้านงานอำนวยการ การบริหารจัดการ การดูแลระบบโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์ การชำระเงิน การบริษัทหรือบริการอื่นๆ แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในเครือ Liberty Mutual ในฐานะผู้ให้บริการ เช่น ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี ทนายความและที่ปรึกษาวิชาชีพภายนอกอื่นๆ ผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ให้บริการการวิจัยและการวิเคราะห์ ผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินสินไหม และผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่คล้ายคลึงกันซึ่งช่วยเราในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

6.4 ผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่น รวมถึงนายหน้า ผู้ว่าจ้าง บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาล องค์กรที่รวบรวมข้อมูลเรื่องสินไหมทดแทนและการรับประกันสำหรับธุรกิจประกันภัย องค์กรป้องกันการฉ้อโกง บริษัทประกันภัยอื่นๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านองค์กรป้องกันการฉ้อโกงหรือบุคคลอื่นที่มีชื่อในที่นี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจและฐานข้อมูลหรือนายทะเบียนที่ใช้โดยอุตสาหกรรมประกันภัยเพื่อวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลที่ให้มาเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ (และผู้ดำเนินการแทนหน่วยงานเหล่านั้น) ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ทำหน้าที่สืบสวนการประทำความผิด ผู้ประเมินวินาศภัย บริษัท ประกันภัยต่อ ที่ปรึกษาด้านการแพทย์และการฟื้นฟูสมรรถภาพ บริษัทที่ให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน กลุ่มแพทย์ที่ปรึกษาด้านการแพทย์ ผู้สำรวจ ผู้เชี่ยวชาญ ช่างซ่อม นักบัญชี สถาบันการเงินและผู้ประมวลผลข้อมูล รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่ถูกต้องและ/ หรือผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยและหรือในผลผลิตภัณฑ์ และ/ หรือบริการที่ท่านมีกับบริษัท

6.5 บุคคลที่สามอื่นๆ: หมายถึงบุคคลที่สามในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขายกิจการ การร่วมทุน การมอบหมาย การโอนหรือการจำหน่ายอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ของธุรกิจ ทรัพย์สินหรือหุ้นของเรา (รวมถึงกรณีการล้มละลายหรือการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน) รวมถึงบริษัทประกันภัยต่อ

6.6 หน่วยงานอ้างอิงทางด้านเครดิต เช่น เครดิตบูโร สถาบันการเงิน และในกรณีที่ผิดนัด แก่หน่วยงานที่ดำเนินการติดตามหนี้สินหรือ บริษัทที่ให้บริการด้านการเรียกร้องสิทธิหรือการสอบสวน

6.7 บุคคลใดก็ตามที่บริษัทอยู่ภายใต้ภาระผูกพันที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายใดๆ ที่มีผลผูกพันกับบริษัท หรือบริษัทที่มีความเกี่ยวพันใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานอื่นที่บริษัทหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวพันจะต้องปฏิบัติตาม

6.8 บุคคลใดๆ ที่ศาลสั่งให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ ทั้งนี้ตามคำสั่งของศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดี

6.9 ผู้ได้รับมอบหมายจากทางบริษัท ไม่ว่าจะได้มีการมอบหมายไปแล้วหรือที่จะเสนอให้มีการมอบหมาย ของกลุ่ม บริษัท Liberty Mutual หรือผู้รับโอนสิทธิของกลุ่มบริษัท Liberty Mutual ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ถือกรมธรรม์

6.10 ศูนย์ข้อมูลของ Liberty Mutual Group of Companies หรือ Liberty Mutual Group of Companies ในสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวหรืออาจใช้เซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สามซึ่ง Liberty Mutual Group of Companies จะเป็นผู้ควบคุมการประมวลผลการจัดเก็บและ/ หรือการสำรองข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์ข้อมูลและ/ หรือเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าว / อาจตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือที่อื่นๆ ในเอเชีย สหรัฐอเมริกา ยุโรปและละตินอเมริกา หรือประเทศ/ เขตแดนอื่นๆ ตามที่กำหนดโดยกลุ่มบริษัท Liberty Mutual เป็นครั้งคราว

6.11 ผู้ให้บริการข้อมูลความเสี่ยงเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบสถานะของลูกค้า หรือการคัดกรองการป้องกันการฟอกเงิน

6.12 บริษัท/ สถาบันการเงินอื่นๆ องค์กรการค้าหรือองค์กรการกุศลที่บริษัทดูแลการอ้างอิงทางธุรกิจหรือการเตรียมการอื่นๆ สำหรับการสื่อสารการตลาด ในกรณีที่ที่บริษัทได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

6.13 ผู้ให้บริการด้านการตลาดบุคคลและคนกลางประกันภัยสำหรับการสื่อสารการตลาด ในกรณีที่บริษัทได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

6.14 ให้บริการแก่ผู้ซื้อหรือผู้เสนอซื้อการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือในกรณีของการควบรวมกิจการ การได้มาหรือการเสนอขายต่อสาธารณะอื่นๆ สามารถเปิดเผยให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ถือหุ้นใน Liberty Mutual Group of Companies

6.15 จัดหาให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษา ตรวจสอบและพัฒนาระบบธุรกิจ ขั้นตอนและโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงการทดสอบหรืออัปเกรดระบบคอมพิวเตอร์ของเรา

6.16 มอบให้กับตัวแทนของท่านรวมถึงที่ปรึกษากฎหมายของท่าน

6.17 เปิดเผยแก่บุคคลอื่นๆ ที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้

6.18 เปิดเผยแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตของบริษัทอื่นๆ เพื่อให้บริการแก่ท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

6.19 ตามที่เราเชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสม: เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการทางกฎหมายเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอจากหน่วยงานของรัฐและรัฐบาล รวมถึงหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อบังคับใช้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อปกป้องการดำเนินงานของเรา เพื่อปกป้องเรา สิทธิความเป็นส่วนตัวความปลอดภัยหรือทรัพย์สินและ/ หรือของท่านหรือผู้อื่น เพื่อตรวจจับและป้องกันการฉ้อโกง และเพื่อให้เราสามารถดำเนินการแก้ไขที่มีอยู่หรือจำกัดความเสียหายที่เราอาจต้องรักษา

7. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

บริษัทอาจเปิดเผย ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในเครือ Liberty Mutual Group ผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ข้างต้น บริษัทในเครือผู้ให้บริการและบุคคลภายนอกเหล่านี้บางส่วนอาจตั้งอยู่ในประเทศอื่นๆ และอาจไม่อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย การให้ความยินยอมในการการจัดเก็บ รวมรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัท แสดงว่าท่านยินยอมให้รวบรวม ใช้ประมวลผลและส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไปยังสหรัฐอเมริกา (ซึ่งสำนักงานใหญ่ของบริษัทตั้งอยู่) หรือประเทศอื่นๆ โดยบริษัทจะดำเนินการทุกขั้นตอนตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

อย่างไรก็ตามในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเปิดเผยหรือเข้าถึงโดยบุคคลที่อยู่นอกประเทศไทยตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจไม่ได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับที่อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐานไม่เพียงพอ บริษัทจะดูแลการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และจะดำเนินการให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานการรักษาความลับ เช่น มีข้อตกลงรักษาความลับกับผู้รับข้อมูลในประเทศดังกล่าว หรือในกรณีที่ผู้รับข้อมูลเป็นบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกัน บริษัทอาจเลือกใช้วิธีการดำเนินการให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะดำเนินการให้การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบริษัทในเครือกิจการ/ธุรกิจเดียวกันที่อยู่ต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแทนการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้

8. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับบริษัท หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้นหากมีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น จัดเก็บไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ตรวจสอบกรณีอาจเกิดข้อพิพาทภายในอายุความตามที่กฎหมายกำหนดเป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี ทั้งนี้ บริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิตามกฎหมาย โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ได้ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้ในขณะนี้หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต ตลอดจนหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนดขึ้น และในกรณีท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค์ภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ดังต่อไปนี้

9.1 สิทธิในการขอรับทราบความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ของบริษัท

9.2 สิทธิในการเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน ซึ่งบริษัทจะมีขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านยืนยันตัวตนกับทางบริษัทก่อน

9.3 สิทธิในการขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

9.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

9.5 สิทธิในการขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเป็นการชั่วคราว

9.6 สิทธิในการขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

9.7 สิทธิในการขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ

9.8 สิทธิในการถอนความยินยอมที่เคยให้แก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

9.9 สิทธิในการขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในรูปแบบที่อ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยอุปกรณ์ที่ทำงานอัตโนมัติไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น และขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ (ในกรณีที่บริษัท ได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ในรูปแบบดังกล่าว)

9.10 สิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ ทั้งนี้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

การใช้สิทธิของท่านดังกล่าวข้างต้นอาจถูกจำกัดภายใต้พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่บริษัทอาจปฏิเสธหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิข้างต้นของท่านได้ เช่น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ การใช้สิทธิอาจละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น หากบริษัทปฏิเสธ คำขอข้างต้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย

10. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของบริษัท รวมทั้งประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

11. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล หรือต้องการใช้สิทธิตามพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านสามารถติดต่อบริษัทตามรายละเอียดด้านล่างนี้

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

อีเมล์ thdpo@lmginsurance.co.th

โทรศัพท์ 02-639-3992

12. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ในอนาคต ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย และการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pocketbylmg.com

Want us to call you?